Правила за ползване


Публикувана на: 2 март 2016 г.
В сила от: 2 март 2016 г.

I. Предмет

Настоящите Правила са предназначени за регулиране на отношенията между TIDIT и Посетителите и Потребителите на Уеб сайт Medal Business http://business.medal.bg/.

II. Данни за собственика на Уеб сайт Medal Business

Собственик и администратор на Уеб сайт Medal Business e акционерно дружество с наименование „ТИДИТ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202934643, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, р-н "Сердика", ул. "Княз Борис I" № 195, вх. "Б", ет. 7, ап. 53, с адрес на извършване на дейността: Република България, гр. София, р-н "Слатина", ул. "Симеонов Век" № 17А, вх. "А", ет. 1, офис № 4, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с ДДС номер BG202934643, регистрирано като администратор на лични данни с идентификационен номер 406253 в Списъка на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни на Република България, тел.: 0892 218 585, e-mail: office@tidit.bg.

III. Съдържание и обхват на Уеб сайт Medal Business

Настоящият Уеб сайт е централизирано място за маркетинг представяне на Бизнес услугите в Платформата Medal. Уеб сайтът има основно информативна цел, като стремежът на TIDIT е Уеб сайт Medal Business да предостави възможност на Посетителите и Потребителите:

  • да се информират за възможностите и предимствата на Бизнес услугите в Платформата Medal - Medal Marketing, Medal Sales и Medal Connect;
  • да подадат запитване за Абонамент към TIDIT;
  • да получат допълнителна информация, чрез връзката към Помощен център Medal.

За Потребителите с активиран TIDIT ID и Абонамент за Бизнес услуга, Уеб сайт Medal Business предоставя и бърз вход до уеб сайта на съответната услуга.

Уеб сайт Medal Business е достъпен на адрес http://business.medal.bg/ през браузър на компютър или смарт устройство.

TIDIT полага всички разумни усилия, за да поддържа на Уеб сайт Medal Business вярна, точна и актуална информация, като това не изключва възможността за възникване на обективни несъответствия или пропуски в предоставената информация, които ще бъдат своевременно отстранявани от администратора на Уеб сайта.

IV. Права и задължения на страните

С присъствието си и ползването на Уеб сайт Medal Business се приема, че Посетителите и Потребителите са се запознали с настоящите Правила, съгласни са с всички техни разпоредби и се задължават безусловно да ги спазват.

Посетителите и Потребителите се задължават да ползват Уеб сайт Medal Business добросъвестно и по предназначение, спазвайки всички норми на приложимото законодателство, като се задължават да не ползват софтуер, скриптове, програмни езици, или други технологии, които биха могли да създадат затруднения във функционирането и ползването на Уеб сайт Medal Business от трети лица.

Посетителите и Потребителите се съгласяват, че настоящите Правила, както и ползването на Уеб сайт Medal Business не вменяват каквито и да било задължения за Посетителите и Потребителите, освен изрично описаните в същите Правила и произтичащи от закона. В тази връзка, Посетителите и Потребителите на Уеб сайт Medal Business се съгласяват, че в настоящите Правила не са налице неравноправни клаузи по смисъла на Закона за защита на потребителите, като в случай, че определен Посетител или Потребител счита, че някоя клауза е неравноправна, то същият следва да преустанови незабавно ползването на Уеб сайт Medal Business.

V. Характеристики на ползването на Уеб сайт Medal Business

Ползването на Уеб сайт Medal Business от Посетителите и Потребителите представлява неговото зареждане, разглеждане или възпроизвеждане на поместеното съдържание или част от него, навигиране, натискане на линкове и др. действия.

Ползването на поместеното в Уеб сайт Medal съдържание е доброволно, безплатно и не е обвързано по никакъв начин с Абонамент за услуга, предоставяна от TIDIT.

VI. Права върху интелектуалната собственост

Съдържанието в Уеб сайт Medal Business е защитено от приложимите нормативни актове в областта на интелектуалната собственост, като цялото съдържание е собственост на TIDIT или се използва от TIDIT, съгласно получен лиценз или разрешение.

Съдържанието на Уеб сайт Medal Business обхваща (включително, без изброяването да е изчерпателно) всички текстове, форматирането, избора, координацията и подредбата на материалите на Уеб сайт Medal Business, както и изображенията, графиките, анимираните изображения, инструментите, приложенията, рекламите, видео клиповете, музиката, звуците, текстовото съдържание, фотографските изображения, марките (включително заявените такива с незавършен процес на регистрация), търговски наименования, логата, както и други материали и информация, поместена на Уеб сайт Medal Business. Всички права на интелектуална собственост върху съдържанието принадлежат на TIDIT, Партньорите и/или съответните лицензодатели и лицензополучатели.

Съдържанието (или части от него) на Уеб сайт Medal Business не може да бъде копирано, да бъде изследвано с оглед механизма му на създаване, декомпилирано, разделяно на части, изменяно, публикувано на други интернет сайтове, променяно или по друг начин разпространявано, лицензирано и прелицензирано, или прехвърляно под каквато и да е форма, освен след получаването предварително, изрично, писмено съгласие от TIDIT за подобно действие.

Нищо, съдържащо се на Уеб сайт Medal Business, не може да се счита, приема или тълкува директно или индиректно като предоставяне на съгласие, лиценз или право за търговско ползване на марки на TIDIT или каквито и да е материали и информация, поместени на Уеб сайт Medal Business и защитени от права на интелектуална собственост, без предварителното, изрично, писмено разрешение на TIDIT или съответно на неговите Партньори.

Посетителите и Потребителите на Medal Business запазват в пълен обем собствеността върху притежаваното от тях съдържание, което генерират в процеса на ползване на Уеб сайт Medal Business, като с последното действие предоставят на TIDIT глобално (в световен мащаб), неексклузивно, безвъзмездно, безсрочно, прехвърлимо и неограничено по друг начин право да използва, копира, променя, разпространява, публикува и обработва такова съдържание, без необходимост от последващо съгласие от страна на Посетителите и Потребителите на Уеб сайт Medal Business. Така описаното право, предоставено на TIDIT, се прекратява с отказ от активиране или деактивиране на Абонамент за Бизнес услуга в Платформата Medal.

VII. Отговорност. Изключване и ограничаване на отговорността

Посетителите и Потребителите ползват Уеб сайт Medal Business на своя отговорност, като се съгласяват, че TIDIT не носи отговорност за преки, косвени, директни и индиректни имуществени и/или неимуществени вреди и /или пропуснати ползи, възникнали в резултат на достъпа, или прекратен и/или прекъснат достъп на Посетителите и Потребителите до Уеб сайт Medal Business, както и за всякакви други вреди, възникнали във връзка с ползването на Уеб сайт Medal Business от тях, в това число и относно начина, по който Уеб сайт Medal Business би могъл да въздейства на Посетителите и Потребителите. TIDIT не гарантира, че Уеб сайт Medal Business непрекъснато и през цялото време е защитен, безопасен, функционира правилно без прекъсване и без наличието на други проблеми, свързани с ползването му от Посетителите и Потребителите.

Уеб сайт Medal Business може да съдържа препратки към други уеб сайтове, притежавани и поддържани от трети лица, различни от TIDIT, като Посетителите и Потребителите се съгласяват, че тези препратки са предоставени единствено за тяхно удобство и TIDIT не носи отговорност и по никакъв начин не е обвързан от съдържанието на тези уеб сайтове, като не гарантира достоверността на предоставената в тях информация, описание на услуги, защита на предоставената от Посетителите и Потребителите лична информация и др. При възникнали въпроси във връзка с информацията в тези уеб сайтове, както и по отношение на начина на ползването на същите, Посетителите и Потребителите следва да се обръщат директно към собствениците и администраторите на тези уеб сайтове.

TIDIT не гарантира точността и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, връзките и другите средства, съдържащи се в материалите на Уеб сайт Medal Business, включително и тези, достъпни след осъществен вход с TIDIT ID, като си запазва правото да прави корекции по всяко време без предварително уведомяване на Посетителите и Потребителите.

TIDIT има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на настоящите Правила и/или нерегламентирано ползване на Уеб сайт Medal Business.

В случай че което и да е от горните ограничения и изключване на отговорността от страна на TIDIT не е разрешено от закона, то отговорността на същото следва да се счита за изключена/ограничена в пълната степен, разрешена от приложимото законодателство.

VIII. Бисквитки (Cookies)

Подобно на много други уеб сайтове, Уеб сайт Medal Business използва бисквитки (cookies). Подробна информация за значението и използването на бисквитките, естеството на събираната чрез тях информация и др. се съдържа в Политиката за бисквитките на TIDIT, която представлява неразделна част от настоящите Правила. С присъствието си и ползването на Уеб сайт Medal Business се приема, че Посетителите и Потребителите са се запознали с Политиката за бисквитките на TIDIT и са съгласни с всички нейни разпоредби.

TIDIT има правото да поставя различни бисквитки за Посетителите и Потребителите, които са осъществили достъп до Уеб сайт Medal Business с или без вход с TIDIT ID, така, както е указано в предоставения в Уеб сайт Medal Business Списък с Бисквитки.

IX. Сигурност и защита на личните данни на Посетителите и Потребителите на Уеб сайт Medal Business

TIDIT зачита правото на всеки Посетител и Потребител на Уеб сайт Medal Business на неприкосновеност и защита на личните му/й данни. Подробна информация за събирането и ползването на лични данни на Посетителите и Потребителите се съдържа в Политиката за поверителност на TIDIT, която представлява неразделна част от настоящите Правила. С присъствието си и ползването на Уеб сайт Medal Business се приема, че Посетителите и Потребителите са се запознали с Политиката за поверителност на TIDIT, съгласни са с всички нейни разпоредби и се съгласяват, че TIDIT има право да обработва личните им данни, включително и предоставените от Посетителите и Потребителите лични данни, когато последните действат в качеството си на представители на трети лица, съгласно описания в Политиката за поверителност на TIDIT начин.

TIDIT има правото да поставя различни бисквитки за Посетителите и Потребителите, които са осъществили достъп до Уеб сайт Medal Business с или без вход с TIDIT ID, така, както е указано в предоставения в Уеб сайт Medal Business Списък с Бисквитки.

Потребителите, които осъществят достъп до Уеб сайт Medal Business посредством вход с TIDIT ID, могат да ползват последния на база данните, събирани и обработвани съгласно Политиката за поверителност на TIDIT и списък с Потребителски данни, достъпни като информация в Уеб сайт Medal Business.

X. Изменение на Правилата

Посетителите и Потребителите на Уеб сайт Medal Business се съгласяват, че TIDIT има правото едностранно да променя, да добавя или премахва части от настоящите Правила по всяко време, като за актуална и валидна в отношенията между страните следва да се счита последната редакция на Правилата, поместена на Уеб сайт Medal Business. Промените влизат в сила веднага след публикуването им в Уеб сайт Medal Business, като се приема, че Посетителите и Потребителите се съгласяват с новите Правила от момента на ползването на Уеб сайт Medal Business след промяната им по гореописания начин, без да е необходимо изрично уведомление от TIDIT в тази връзка.

XI. Общи разпоредби

Страните се съгласяват, че в случай че някоя/и от клаузите в настоящите Правила се окаже/окажат недействителна/и, това няма да доведе до недействителност на Правилата като цяло, или на други техни разпоредби. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

За всички въпроси, неуредени в настоящите Правила, следва да се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство. Приложимо към евентуални спорове между TIDIT и Посетителите или Потребителите на Уеб сайт Medal Business ще бъде правото на Република България, като при непостигане на съгласие между страните, спорът следва да бъде отнесен до компетентния български съд, с местна подсъдност в град София.

XII. Дефиниции

Абонамент - договор между TIDIT и Ползвател за ползване на определена абонаментна услуга, предоставяна от TIDIT;

Бизнес клиенти - Клиенти, които ползват услугите на TIDIT за бизнес клиенти, с търговска или благотворителна цел;

Допълнителен потребител - всяко трето физическо лице, обозначено от Ползвателя чрез Идентификатор и определено от него като лице, имащо право на TIDIT ID и право и да потребява Услугите на TIDIT от името и за сметка на Ползвателя;

Идентификатор - уникална комбинация от символи, с които Потребителят може да се идентифицира еднозначно пред TIDIT или пред трети страни;

Интерфейс на TIDIT (Интерфейс на услуга на TIDIT, Интерфейс на услуга) - софтуерно или мобилно приложение, поддържано и администрирано от TIDIT, и предназначено за корпоративно и продуктово представяне, абонамент, ползване, управление и помощна информация за съответната услуга, поотделно или в комбинация;

Клиент - пълнолетно и дееспособно физическо или надлежно регистрирано юридическо лице, на което TIDIT предоставя Услуги в качеството му на Ползвател, въз основа на сключен договор за предоставяне на Услуги, включително и чрез приемането на общи условия на предоставяната Услуга;

Медали - виртуални права, които се събират от Членовете на Medal на Платформата Medal при извършване на определена потребителска или социална активност при търговци участващи в платформата, регистрирана като medal събитие по правилата на оферта на TIDIT при търговеца. Медалите могат да бъдат използвани срещу награди при търговци за използване на медали при определения от Платформата Medal курс;

Награда - прехвърлено право на собственост в полза на Член на Medal върху стока (в това число благотворителна), услуга или ваучер, уговорено между TIDIT и ТИМ, срещу използване от страна на Членове на Medal на определен брой Медали от Medal сметката на члена, дефинирани като количество в Офертата на TIDIT при търговеца;

Основен потребител - физическото лице, регистрирало и активирало TIDIT ID като физическо лице. Основният потребител управлява TIDIT ID, своя профил и профилите на Допълнителните потребители и потребява Услугите на TIDIT като Ползвател;

Партньор - всяко лице, което се намира в договорни отношения с TIDIT и което съдейства при предоставянето на Услуги на TIDIT. Партньори на TIDIT могат да бъдат оператори на програми за лоялност, служители на партньори на TIDIT, доставчици на удостоверителни услуги, онлайн платформи и онлайн рекламни мрежи, оператори на платежни системи и др.;

Платформа Medal - платформа обединяваща услуги за бизнес клиенти, благотворителни организации, Партньори и Разработчици, чрез които крайни клиенти събират и използват виртуални единици, наречени Медали;

Ползвател - физическо или юридическо лице, което има активен TIDIT ID и е придобило всички права и задължения за ползване на услуги предоставяни от TIDIT. Ползватели могат да бъдат Клиенти, Партньори, Разработчици и други;

Помощен център Medal – помощен център, който предоставя информация за услугите в Платформата Medal, достъпен на интернет адрес http://help.tidit.bg/medal/ или през Интерфейс на съответната услуга;

Посетител - физическо лице, което е достъпило Интерфейс на TIDIT от свое име, или от името и като представител на друго лице. Посетител може да бъде и всеки един Потребител към Ползвател, който не се е идентифицирал със своя TIDIT профил;

Потребител - физическо лице с профил, създаден към TIDIT ID на Ползвател и придобило всички права и задължения за ползване на услуги предоставяни от TIDIT. Потребителите на физическо лице са Основния и Допълнителните потребители. Потребителите на юридическо лице са Представляващия и Служителите;

Представляващ - физическото лице регистрирало и активирало TIDIT ID на юридическо лице, което е овластено да представлява юридическото лице съгласно закона или по силата на нотариално заверено пълномощно. Представляващият управлява TIDIT ID, своя профил и профилите на Служителите, и потребява Услугите на TIDIT от името и за сметка на Ползвателя;

Правила - настоящите Правила за ползване на Уеб сайт Medal Business http://business.medal.bg/;

Разработчик - физическо или юридическо лице, което разработва приложен софтуер;

Служител - всяко трето физическо лице, обозначено от Ползвателя чрез Идентификатор и определено от него като лице, имащо право на TIDIT ID и право и да потребява Услугите на TIDIT от името и за сметка на Ползвателя;

Търговец за използване на медали (ТИМ) – търговец, участващ в Платформата Medal, при който Членовете на Medal могат да използват Медали, при валидна Оферта на TIDIT при търговеца;

Търговец за събиране на медали (ТСМ) – търговец, участващ в Платформата Medal, в чиито обекти или за чиито продукти Членовете на Medal могат да събират Медали, при валидна Оферта на TIDIT при търговеца;

Уеб сайт Medal Business - Интерфейс на TIDIT, предоставящ информация за бизнес услугите в Платформата Medal, в това число възможност за вход в уеб сайтовете на съответните услуги, и достъпен на адрес http://business.medal.bg/;

Услуга - всяка добавена стойност, предоставяна на контрагенти чрез осигуряването на достъп до професионални умения, информационни, софтуерни и технически ресурси от TIDIT, които се ползват въз основа на споразумение за абонамент под формата на приети Общи условия и/или чрез сключен договор;

Услуги за бизнес клиенти - услуги на TIDIT, предназначени за ползване от бизнес клиенти на TIDIT, за удовлетворяване на бизнес цели;

Членове на Платформата Medal (Членове на Medal) – потребителите на Medal Wallet (основни или допълнителни потребители), с активиран абонамент или разрешен достъп за ползването на услугата, в зависимост от потребителския им профил към TIDIT ID на Ползвателя, активирал абонамента;

Medal Marketing (Маркетинг в Medal) - Бизнес услуга в Платформата Medal, чрез която TIDIT предоставя на търговци за събиране на медали (ТСМ) маркетинг дейности за стимулиране на различни потребителски и социални активности на Членове на Medal;

Medal Sales (Продажби в Medal) - Бизнес услуга в Платформата Medal, чрез която TIDIT предоставя на търговци за използване на медали (ТИМ) дейности по увеличаване на продажбите, като стимулира Членовете на Платформата Medal да използват медалите си срещу Награди при ТИМ;

Medal Connect (Интеграция в Medal) - Бизнес услуга в Платформата Medal, част от Партньорските програми на TIDIT, насочена към Партньори на TIDIT, подпомагащи интеграцията или ползването на бизнес услуга от търговци в Платформата Medal срещу комисиона;

Medal Wallet (Събиране и използване на Медали) – услуга за събиране и използване на Медали, предназначена за крайни клиенти – Членове на Medal, представляваща част от Платформата Medal;

TIDIT - „ТИДИТ“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202934643, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, р-н "Сердика", ул. "Княз Борис I" № 195, вх. "Б", ет. 7, ап. 53, с адрес на извършване на дейността: Република България, гр. София, р-н "Слатина", ул. "Симеонов Век" № 17А, вх. "А", ет. 1, офис № 4, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с ДДС номер BG202934643, регистрирано като администратор на лични данни с идентификационен номер 406253 в Списъка на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни на Република България, тел: 0892 218 585, e-mail: office@tidit.bg;

TIDIT ID (TIDIT профил) - единен профил на Ползвател, осигуряващ достъп до Услугите, предоставяни от TIDIT, при условие, че Ползвателят отговаря на всички условия за ползване на съответната Услуга. TIDIT ID има минимум следните данни: един Ползвател, един Основен потребител или Представляващ, един активен Идентификатор на Потребител.